STATUT STOWARZYSZENIA O NAZWIE KLUB STRZELECKO KOLEKCJONERSKI „SKORPION”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Nazwą Stowarzyszenia jest: Klub Strzelecko Kolekcjonerski „Skorpion”, zwany w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Klub działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Juszki.
2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W wypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) Popularyzowanie strzelectwa sportowego, myśliwskiego oraz praktycznego.

b) Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo.

c) Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego Członków Stowarzyszenia.

d) Organizowanie i udział w zawodach krajowych i zagranicznych w strzelectwie sportowym, myśliwskim i praktycznym.

e) Zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych z historią rozwoju wojskowej myśli technicznej.

f) Działanie na rzecz kolekcjonerstwa broni i rozwijanie idei kolekcjonerskich w kraju.

g) Propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych – będących odbiciem zainteresowań członków.

h) Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat kolekcjonerstwa broni, zwłaszcza dawnej, militariów, historii oręża oraz działalności kolekcjonerskiej.

i) Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej.

j) Pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu.

k) Kształtowanie u Członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

l) Wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą.

ł) Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez propagowanie sportów obronnych, ze szczególnym uwzględnieniem obronności Państwa dzieci i młodzieży.

m) Upowszechnianie historii, wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa.

n) Organizacja mundurowych grup rekonstrukcyjnych w celach propagowania i utrwalania poczucia patriotyzmu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach i szkoleniach specjalistycznych, uroczystościach Państwowych, oraz inscenizacjach historyczno-edukacyjno -wychowawczych, a jednocześnie zakup, utrzymanie, wynajmowanie infrastruktury z nimi związanych (budynki, zwierzęta, pojazdy itp.).

o) Organizacja i pomoc w opiece nad Weteranami i Członkami Organizacji Kombatanckich.

p) Kultywowanie tradycji patriotycznych, a w szczególności tradycji Oficerów i Żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych Organizacji Patriotycznych według zasad: Bóg – Honor – Ojczyzna.

r) Rozwijanie idei samorządności, obronności i patriotyzmu wśród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne organizacje, zarówno w kraju jak i za granicą.

b) Uprawianie strzelectwa sportowego, myśliwskiego i praktycznego oraz innych sportów obronnych.

c) Wymianę doświadczeń pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się strzelectwem i kolekcjonerstwem broni.

d) Naukę i propagowanie strzelectwa precyzyjnego poprzez organizowanie spotkań i warsztatów.

e) Krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną w szczególności przez młodzież i osoby rozpoczynające korzystanie z broni palnej.

f) Kolekcjonerstwo, rekonstrukcję, odtwarzanie, odbudowę i renowację wyposażenia historycznego i uzbrojenia, umundurowania oraz pojazdów mechanicznych zgodnie z obowiązującym prawem.

g) Udzielanie porad i pomocy w kolekcjonerstwie.

h) Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyszenie.

i) Popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu.
Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania celów i zadań Klubu.

j) Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

k) Organizowanie spotkań, prelekcji i pokazów.

l) Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa.

ł) Prowadzenie Szkolenia strzeleckiego zarówno dla swoich członków jak i osób zainteresowanych nie będących członkami podnoszeniem poziomu w poszczególnych konkurencjach broni długiej, krótkiej i gładkolufowej.

m) Prowadzeniu szkoleń podstaw z Ratownictwa Medycznego prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.

n) Organizację i pomoc w przeprowadzaniu prelekcji historycznych, warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szkoleń oraz zawodów sportowych w szkołach
o) Propagowanie, organizowanie i prowadzenie szkól i klas mundurowych lub podobnych o profilu mundurowym na szczeblu szkół podstawowych i średnich.

p) Organizowanie kursów i zajęć o tematyce obronności Państwa dla szkół, uczelni i innych Organizacji lub firm prywatnych.

r) Organizowanie szkół i klas mundurowych w oparciu o przepisy określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej na szczeblu szkół średnich i wyższych.

Stowarzyszenie w ramach celów statutowych i w miarę swoich możliwości obejmie opieką:

Wybrane pomniki, budynki historyczne związane z kulturą i historią Rzeczpospolitej Polskiej.

Zabytkowe pojazdy wojskowe, resortowe i cywilne w tym statki powietrzne i nawodne poprzez ich zakup, rekonstrukcję i naprawę. Związek może prowadzić wynajem, dzierżawę tych pojazdów np. do filmu lub inscenizacji, dopuszcza się również możliwość odsprzedaż tych pojazdów przeznaczając zyski wyłącznie na cele statutowe.

Na powyższe koszty zawarte w pkt a-b Stowarzyszenie może organizować środki finansowe poprzez: darowizny, subwencje, zbiórki publiczne lub sponsoring.

Stowarzyszenie ma prawo i obowiązek:

Współpracy z Organami Państwowymi, Wojskiem Polskim, Strażą Pożarną i Policją, oraz Organami Samorządowymi i inny organizacjami pozarządowymi w celu prowadzenia działalności dotyczącej obronności i bezpieczeństwa Państwa a także innej formy działalności pożytku publicznego zgodne z celem statutowym.

Współpraca z organizacjami Kombatanckimi i wojskowymi oraz organizacjami młodzieżowymi i Harcerzami w celu propagowania postaw patriotycznych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§ 7

O uzyskanie statusu członka zwyczajnego może starać się osoba, która przedłoży rekomendację członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację o podjęciu się realizacji celów Stowarzyszenia.

a) Młodociani, począwszy od 10 roku życia, mogą – za zgodą przedstawicieli ustawowych “z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 prawa o stowarzyszeniach” – zrzeszać się w sekcjach organizacyjnych Stowarzyszenia.

b) Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.

c) O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 9

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla strzelectwa sportowego lub Stowarzyszenia Strzelectwa Sportowego.

Członek honorowy ma obowiązek:

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,

b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
c) prawo korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia.
d) prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień niniejszego statutu,
c) dbać o dobro, autorytet i majątek Stowarzyszenia,
d) regularnie płacić składki członkowskie.

Praca członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest wykonywana nieodpłatnie, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu.

§ 11

Członek wspierający i honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 12

Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie.

§ 13

Skreślenie z listy członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

1. Rezygnacji członkostwa złożonej na piśmie.
2. Śmierci członka.
3. Utraty osobowości prawnej w wypadku osób prawnych.

§ 14

Wykluczenia członka zwyczajnego i wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących przypadkach:

1. Popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub który godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
2. Utraty praw obywatelskich.
3. Postępowania sprzecznego z niniejszym statutem lub uchwałami Stowarzyszenia.
4. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 3 miesiące.

§ 15

Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w § 14 członek Stowarzyszenia ma możliwość złożenia wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

A. Postanowienia ogólne
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
4. Sąd Koleżeński.

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Wyboru i uzupełniania składu władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród jego członków w głosowaniu niejawnym.

§ 17

Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że szczególne przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

B. Walne Zebranie Członków

§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
3. Termin, miejsce oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, za pomocą poczty elektronicznej.

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programu działania stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
f) uchwalanie zmian statutu,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność jego władz,
j) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
k) ustalanie wysokości składek członkowskich,
l) uchwalenie regulaminu zarządu
m) zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.

§ 20

Zmiana Statutu Stowarzyszenia, wybór, odwołanie i uzupełnianie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków nie obowiązuje.

§ 21

1. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie:
a) pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej,
b) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
c) z własnej inicjatywy.
2. Pisemny wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków powinien zawierać cel jego zwołania.

C. Zarząd

§ 22

1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza oraz dwóch Członków Zarządu.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.

§ 23

1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym wyjątkiem, że dla dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd rzeczą wymaganą jest zgoda Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
3. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie.

§ 25

Utrata mandatu członka Zarządu następuje wskutek:
1. Odwołania przez Walne Zebranie Członków,
2. Nie udzielenia absolutorium,
3. Zrzeczenia się funkcji członka Zarządu,
4. Upływu kadencji.

D. Komisja Rewizyjna

§ 26

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
5. W wykonywaniu swoich zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie protokoły, księgi, dowody finansowe, biurowe i inne dokumenty Stowarzyszenia, a także prawo żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od innych organów i członków Stowarzyszenia.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określania terminów i sposobów ich usunięcia.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo składania zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i postanowień Zarządu, jeżeli mogłyby spowodować one nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.

§ 27

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia,
b) Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności statutowej i finansowej,
c) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
d) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
e) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ,
f) Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
g) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

E. Sąd koleżeński

§ 28

1. Sąd Koleżeński, zwany dalej Sądem, składa się z trzech członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami skierowanymi wprost do innych jego organów.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków w sposób zwyczajowo przyjęty.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu do Walnego Zebrania Członków w terminie jego kolejnych obrad.
6. Orzeczenia sądu zapadają w pełnym składzie.

ROZDZIAŁV

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
b) Inne prawa majątkowe,
c) środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego statutowych celów.

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) Składki członkowskie,
b) Dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
c) Dochody z organizowanych odpłatnie imprez okolicznościowych,
e) Dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
f) Dochody z majątku Stowarzyszenia,
g) Ofiarność publiczna.

§ 31

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 32

1. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele związane z rozwojem ruchu strzelectwa sportowego.

§ 34

Statut uchwalono na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia o nazwie Klub Strzelecko Kolekcjonerski „Skorpion” w dniu 14.05.2016 r. w miejscowości Juszki

1 2 3 4 5 6 7 8 9