Szanowni Państwo,

Do tej pory myśleliśmy ,że można w tym kraju żyć apolitycznie spokojnie i legalnie.

Okazuje się jeden polityk w imię swojego prywatnego dobra może zniszczyć dorobek wielu lat Klubu Strzeleckiego oraz wielu pasjonatów.

Zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli wsparcie i jakiekolwiek podjęcie działań mających na celu powstrzymanie procederu nielegalnego zamykania strzelnic w Gminie Kościerzyna, w którym uczestniczą urzędnicy SKO. 

Wskazany wyżej proceder przedstawię na przykładzie strzelnicy Skorpion działającej w miejscowości Korne. W dniu 7 maja 2018 roku Aleksandra Przybylska i Wojciech Felskowski złożyli wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w którym domagali się uchylenia decyzji akceptujących  regulaminy dwóch strzelnic w Kornem. W przedmiotowym wniosku zawarto również szereg pomówień i konfabulacji, których wiarygodność została podważona w toku postępowania (między innymi poprzez przedstawienie przez Stronę wyników postępowania Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Policji).

W dniu 13 lipca 2018 roku, SKO w Gdańsku wydało postanowienie o wstrzymaniu wykonalności decyzji o akceptacji regulaminu strzelnicy. Uzasadniając postanowienie Organ wskazał, że decyzja narusza przepisy art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze z uwagi na zlokalizowanie strzelnicy na części działki stanowiącej teren poeksploatacyjny po zakładzie górniczym. Ponadto Organ wskazuje na brak decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania, a także na brak decyzji dotyczącej poziomu hałasu.

Należy zauważyć, że decyzja o akceptacji regulaminu strzelnicy wydawana przez właściwego Wójta, nie obejmuje swoim zakresem badania zgodności regulaminu z prawem Geologicznym i górniczym, rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic z dnia 4 kwietnia 2000 r., ani z Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego. Postępowanie mające na celu wydanie tej decyzji ma na celu sprawdzenie zgodności przedmiotowego regulaminu z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca  2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

Z daleko posuniętej ostrożności procesowej należy wskazać, że nawet gdyby uznać za zasadne stanowisko SKO, że Wójt wydając decyzję o akceptacji regulaminu strzelnicy powinien zbadać wskazane przez Organ okoliczności to podnieść należy, iż:

  • uzyskanie decyzji o dopuszczeniu strzelnicy otwartej (nie będącej budowlą) jest niepotrzebne jeżeli na terenie obiektu nie są zlokalizowane obiekty budowlane. ; 
  • Trzeba podnieść, że w dniu 11 lipca 2003 r. na mocy art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) weszła w życie zmiana art. 47 ustawy o broni i amunicji, zgodnie z którą przepis nakładający ten wymóg został w całości zmieniony. Przed zmianą przepis art. 47 w/w ustawy brzmiał: Dopuszczenie strzelnicy do użytkowania oraz zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta)., natomiast po zmianie otrzymał brzmienie: “Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta).
  • decyzja o dopuszczalnych poziomach hałasu nie jest pozwoleniem w zakresie korzystania ze środowiska, a więc nie jest z mocy prawa wymagana; wydawana jest przez organ ochrony środowiska w przypadku, gdy zakład powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych co nie ma miejsca w w.w strzelnicy,
  • zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, to przedmiot innego postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych; w rozpatrywanym przypadku mamy jednak do czynienia ze strzelnicą odkrytą nie będącą budowlą w myśl prawa budowlanego.
  • Jednocześnie należy zauważyć ,że osoby które próbują cofnąć prawomocną decyzję wójta swoimi pismami spowodowały ,że nadzór budowlany przeprowadził kontrolę i nie wykazał ,że w w.w terenie na którym prowadzona jest strzelnica nie ma żadnych obiektów stanowiącym obiekty budowlane w myśl rozumienia prawa budowlanego. W.w wniosek SKO więc w samym jego podnoszeniu jest więc błędny gdyż sam nadzór budowlany potwierdza ,że prawo budowlane nie dotyczy w.w sprawy. 

Rzadko spotykany poziom złej woli prezentowany przez SKO oraz zaangażowanie lokalnych polityków wskazują, że jest to sprawa stricte polityczna (a być może kryminalna).

Będziemy informować Państwa o przebiegu sprawy odwołań itp tutaj oraz na facebooku strzelnica skorpion.

Dziękujemy PSSK DO BRONI za zredagowanie w.w textu.

 

Previous reading
Nasze pojazdy
Next reading
Szkolenia z doskonalenia obsługi broni na naszej strzelnicy